Opleiding Natuurcoaching

 

 

 

Belang van deze opleiding

De opleiding is ingebed in een ecologisch-holistisch wereldbeeld. Bewust hiervoor kiezen is een krachtige manier om via je werk bij te dragen aan een betere wereld. De door ons ontwikkelde KORAAL-waaier biedt je een stevige ruggesteun om op een professionele en op een diepgaande manier met je cliënt of groep een natuurcoachingstraject uit te stippelen. Niet alleen word je cliënt er beter van, maar ook jij, als coach én tezelfdertijd het groter geheel waarvan elk en jullie samen, deel van uitmaken. Deze opleiding kan je eveneens volgens als een persoonlijk ontwikkelingstraject.

 

Het traject biedt inspiratie van hoe je in het leven kunt staan. Het reikt vernieuwende inzichten aan die je aanmoedigen om een wending aan jouw leven en dat van je cliënt te geven. De combinatie van ervaringsoefeningen, theoretische kaders, huiswerkgroepen en het oefenen met een oefenklant zorgen dat je de opleiding werkelijk doorleeft.

 

Onze opleiding biedt een antwoord op wat de mens vandaag nodig heeft om aan de complexer wordende wereld zinvol te blijven participeren: zijn natuurlijke zelf terugvinden en de verbinding met de natuur herstellen. Wat de mens nodig heeft, is tegelijk wat de wereld en het leven nodig hebben: een mens die zorg draagt voor zijn omgeving, voor het leven, voor de natuur; een mens die de aarde als existentiële thuis koestert. De opleiding geeft een antwoord op een diepe zucht van mensen om terug een thuis te hebben, in hun lichaam, in hun levensstijl, in hun lokaliteit, in hun werk, maatschappij, wereld, enzovoort.

 

Natuurcoaching zit in de lift omdat we allemaal meer verlangen naar een rustiger, ritmisch, en vooral zinvoller leven. Waar de laatste jaren mindfulness de nadruk legde op verstilling en onthaasting, kiest natuurcoaching voor de lichamelijke interactie met de omgeving. Natuurcoaching kiest voor de erkenning dat we lichamelijke, zintuiglijke wezens zijn die pas in interactie met een natuurlijk landschap onze eigen natuurlijke rust vinden.

 

Wandelcoaching en het coachen met dieren, zijn reeds gekend. Er is echter veel meer te doen. Natuurcoaching bestrijkt het volledig scala van mogelijkheden en vooral, het vertrekt niet van werkvormen maar vanuit een visie op het belang van de verhouding mens-natuur. Het belang van de verhouding mens-natuur voor identiteit en zingeving wordt in diverse stromingen wel bedacht, zoals paganisme en sjamanisme, maar worden door veel mensen ervaren als te ver verwijderd van het Westers mensbeeld. De natuurcoach brengt een reeks bestaande praktijken samen in een geïntegreerde benadering die valt onder het vakgebied van Ecopsychologie. Dit vakgebied maakt elders in de wereld opgang maar is in het Nederlandstalig gebied zo goed als onbedacht.

 

Het Ontwikkelingsinstituut zet in op een opleiding dat zowel qua visie, theorie, als qua methodiek stevig onderbouwd is. Omdat we hierin een pioniersrol opnemen, willen we graag met afgestudeerden een groep vormen die natuurcoaching aanbieden volgens het geschetste geïnspireerde en gefundeerde profiel. We werken graag mee om een gefundeerde en geïnspireerde variant van natuurcoaching te verspreiden, eerder dan een programma dat bestaat uit een verzameling van natuurwerkvormen.

 

 

Wat mag je verwachten?

Natuurcoaching op zich is al uniek omdat het resoluut kiest om de natuur centraal te stellen in het werken met mensen. In plaats van op stoelen te zitten, te reflecteren, te voelen en te praten, gaat de natuurcoaching met zijn cliënt in de natuur, met zijn lichamelijke zintuiglijke beleving.

 

Daarnaast zijn er nog specifieke uitgangspunten:

 

1.Wereldmodel. De natuurcoach werkt vanuit een ecologisch-holistisch wereldmodel. De vervlochtenheid, gelaagdheid en inbedding van de mens wordt als uitgangspunt genomen. Er is een groter geheel werkzaam waarbinnen een cliënt of coach zijn plek heeft. Ecologie gaat niet over alleen groen maar over de existentiële dimensie van in-de-wereld zijn. Vandaar dat het ecologisch wereldmodel op alle dimensies van het mens-zijn terug te vinden moet zijn: de verbinding met andere mensen, met de samenleving, met de mens, met het werk, met de spirituele dimensie, met hoe je je voedt, beweegt, communiceert, leidinggeeft, lesgeeft, enzovoort. Psychosociale onderwerpen worden in een innerlijk landschap en een uiterlijk landschap geplaatst zodat diepere existentiële noden via de lichamelijke beleving zichtbaar worden.

 

2.Uitgangspunt. De natuurcoach vertrekt van een inzicht in de onderliggende problematiek die cliënten niet openlijk kunnen verwoorden omdat de samenleving deze interpretatiekaders niet aanbiedt. Het is makkelijker zeggen dat je een burn-out hebt, dan te verwoorden dat je je vervreemd voelt in deze samenleving en menselijke beschaving. Natuurcoaching neemt een ecopsychologisch inzicht als uitgangspunt, nl. dat de dieperliggende problematiek bij cliënten het verlies is van hun verbinding met het natuurlijke, evenals het verlies van taal om dit tot uitdrukking te brengen. Met ‘het natuurlijke’ wordt bedoeld het eigen lichaam, je bioritme, je zintuiglijke sensitiviteit en daarnaast ook de natuur, de dierengeluiden, het groen, landschappen, lucht, licht, water, aarde. Natuurcoaching herstelt de verbinding en laat de cliënt ervaren dat in die verbinding een heelmakende dimensie schuilt voor psychosociale vragen van de verstedelijkte mens.

 

3.Repertorium van werkvormen. Hoe een coach de natuur integreert in zijn werk, kan schommelen tussen oppervlakkig (gaan wandelen met de cliënt), over symbolisch (metaforisch gebruik van de natuur), tot een diepe transformatie in de verbinding met het leven (via dieren, via schoonheid in landschappen, via lichaamservaring, ....). We hebben vijf verschillende niveaus van natuurbeleving in kaart gebracht en deze vormen de kern van de professionele methodiek van de natuurcoach. Aan elk niveau zijn specifieke werkvormen en processen gekoppeld.

 

4.Persoonlijkheidsmodel. De natuurcoach werkt met zijn cliënt toe naar een persoonlijkheidsprofiel en levensstijl die wij de levensstijlactivist noemen. Deze persoon wordt gekenmerkt door een specifieke ingesteldheid: levend vanuit het natuurlijke zelf en het eigen leven inrichten volgens duurzame principes (lage voetafdruk, in verbinding met de natuur leven). Met dit profiel bekomt de cliënt een zelfsturing die hem in staat stelt veerkrachtiger te zijn in de samenleving, alsook zinvolheid en levensmissie te vinden. (Kenmerken van de levensstijlactivist, zie Sterckx & Vandamme, Welke mens wil je zijn?)

 

5.Onderbouwing. Natuurcoaching is een discipline die we graag stevig onderbouwen in het vakgebied van Ecopsychologie en aanverwante disciplines die ook een hart voor de natuur hebben. We doen een beroep op zienswijzen en werkvormen uit deep-ecology (Arne Naess), ‘the work that reconnects’ (Joanna Macy), transition town beweging, permacultuur, biomimicry, integral ecology (Ken Wilber), ecosophie, de dialogische zelf theorie (Hubert Hermans), inspiraties uit het sjamanisme, de Jungiaanse dieptepsychologie, ecoboeddhisme, paganisme (Keltische roots), first nations antropologie, paleoethnografie, existentiefilosofie, enzovoort.

 

6.Inbedding. De opleiding is doorspekt met de methodiek en ervaring die in het Ontwikkelingsinstituut ontwikkeld is: het gebruik van NLP, het denkmodel van perfectionismecoaching en de Ontwikkelingsgerichte Benadering in de wijze van coachen (met het Vorkmodel en de Ontwikkelcirkel als werkvormen). Deze koppeling waarborgt de bredere inbedding van natuurcoaching in Ontwikkelingsgericht werken.

 

 

Het concept van de opleiding

De herontdekking van het natuurlijke en het wilde-zelf in het leven is een jarenlang proces - ook voor de coach zelf. Het doel van de opleiding is niet dit proces te begeleiden, maar het wel op gang te brengen, te structureren en te funderen. Vanuit de eigen doorleefde ontwikkelingsweg kan de coach allerlei natuurwerkvormen gaan gebruiken met zijn cliënten.

 

Deze opleiding is geen basisopleiding in coaching. Je wordt verondersteld over voldoende basisvaardigheden te beschikken. Basisvaardigheden, zoals luisteren, samenvatten, structurerend doorvragen, de dans van leiden en volgen, worden veronderstelt gekend.

 

Er wordt verder gebouwd op je persoonlijke ontwikkeling (de grote draken in je leven heb je reeds getemd). De weg gaat nu in de richting van verdieping, zingeving en spiritualiteit, in dit geval via je verhouding met het natuurlijke.

 

De opleiding legt het accent op de integratie van

1. Funderende kaders;

2. Je ontwikkelingspad als natuurcoach (de integratie van je eco-zelf)

3. Werkvormen. In de didactiek van de opleiding worden uitleg, oefening en natuurbeleving afgewisseld.

 

We zien natuurcoaching als een vorm van Ontwikkelingsgericht Coachen. Werkvormen worden niet alleen gebruikt voor het hanteren van aanmeldingen. Aanmeldingen worden gesitueerd in persoonlijke ontwikkeling, bekwamer worden in zelfsturing en de participatie in de ontwikkeling van grotere gehelen.

 

 

Data, prijs en begeleiding

De 9-daagse zomeropleiding, op een prachtige locatie in de volle natuur, in Frankrijk:  De opleiding kost 1825 excl. btw. Verblijfskosten en catering worden apart geregeld.  Voor deze opleiding komt KMO-portefeuille in aanmerking. De dagen beginnen om 10:00u en kennen een wisselend dagprogramma, afhankelijk  van de lesmomenten, praktijkoefeningen, daguitstappen, vrije momenten, enz ...

Om het programma te kennen ben je welkom op een van onze kennismakingavonden.

 

Begeleiding: Ann Sterckx en Dr. Rudy Vandamme verbinden hun persoonlijke ziel met dit werk. Het groter geheel is voor hen de Aarde, de natuur, het Leven. Samen hebben ze al menig tocht achter de rug en ervaring met ecopsychologische netwerken in de UK, transitie trainers, ecovillage design educator, enzovoort. Maar bovenal gaat het over de integriteit waarmee zij dit werk in de wereld willen zetten: gefundeerd op hun eigen diep contact met het Leven en hun psychologische bagage om van natuurcoaching een diepgaande en gelegitimeerde beroepsactiviteit te maken. Daarnaast werken we ook samen met gastbegeleiders, die even bevlogen hun expertise graag delen en verbinden aan deze opleiding.

 

 

Opleidingsdoelen

  1. Je eigen ontwikkelingspad als coach of begeleider te voeden zodat je van binnenuit je een natuurcoach/begeleider voelt.
  2. Een coachingsgesprek leren leiden met behulp van de methodiek uit de natuurcoaching (niveaus van natuurbeleving en de Vork).
  3. Leren gebruiken van natuurwerkvormen die de cliënt helpen in het hanteren van zijn aanmelding en het voeden van zijn persoonlijke ontwikkeling.
  4. Ecopsychologische wetenschappelijke inzichten en filosofische vraagstukken leren kennen.
  5. Materiaal ter beschikking hebben om je te vestigen als natuurcoach.
  6. Meewerken in een netwerk van natuurcoaches/begeleiders.

 

Doelgroep en voorwaarden voor deelname

  • Coaches die zich als Natuurcoach willen profileren. Indien uit feedback blijkt dat je niet over voldoende coachende vaardigheden beschikt en een certificaat wenst te behalen van Natuurcoach, dan gaan we samen na hoe je bijkomende coachingsvaardigheden kunt verwerven via opleiding en/of zelfstudie.
  • Leraren, natuurgidsen, hulpverleners, gezondheidswerkers, stafmedewerkers, ingenieurs, ... , die hun ontwikkeling willen verbreden, richting het natuurlijke.
  • Coaches die willen werk maken van de existentiële, maatschappelijke en spirituele dimensie van hun werk.
  • Personen die de natuur meer in hun leven en werk willen integreren en/of hun verbinding met de natuur willen herstellen en deze cursus als een persoonlijk ontwikkelingstraject beschouwen.

 

Aangewezen: een, met certificaat bewijsbare, opleiding van minimum 60u training in coachingvaardigheden gevolgd hebben.

Kom je uit een heel ander vakgebied en voel je toch dat deze opleiding op je weg ligt, dan bespreken we dit eveneens tijdens een intakegesprek en gaan na of je zinvol kunt deelnemen aan het programma, met eventuele uitsluiting van een certificatie.

 

Indien je niet gekend bent bij het Ontwikkelingsinstituut via vorige opleidingen, dan graag per email een antwoord op volgende vragen:

 

1.Algemene gegevens (naam, adres, geboortedatum, huidig beroep,...)

2.Vooropleidingen (voor het onderdeel coaching, gelieve een kopie van je certificaat digitaal toe te voegen).

3.Werkervaringen.

4.Op welk aspect van deze opleiding haak je aan?

5.Wat verwacht je? Wat heb je nodig om van deze opleiding een succes te maken?

 

Stuur je informatie of aanvraag naar via ann@hetontwikkelingsinstituut.be

 

Programma en Kennismaken?

Wil je graag het programma leren kennen, twijfel je nog of de opleiding iets voor jou is of heb je nog vragen, dan ben je welkom op een van onze kennismakingavonden. Gelieve je hiervoor in te schrijven. (zie helemaal bovenaan)

 

Andere mogelijkheid: e-mailen en je vraag stellen of een intake gesprekje doen via skype.

 

Aarzel je om in te schrijven, wacht dan niet tot de week voor de aanvang om ons te contacteren. We zijn er om je te helpen en die beslissing te nemen die goed voor je is (onafhankelijk van je inschrijving). Je kunt je ook laten coachen op het nemen van een beslissing bij één van de afgestudeerde coaches (te vinden via de homepagina “zoek een coach” op: www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be)

 

Bijkomend verplicht studiemateriaal:

Sterckx, A. en Vandamme, R. (2015). Goddelijk Wild, Gent: Ecologize.

Vandamme R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Gent. Het Ontwikkelingsinstituut.