Opleiding Natuurcoaching: inspirerend en transformerend

 

INSCHRIJVEN KAN HIER

Natuurcoaching volgens Ecologize. Een uitdagende, mooie en vernieuwende opleiding die onmiddellijk bijdraagt tot ieders welzijn en een betere wereld. Het door onszelf ontwikkeld KORAALWAAIER geeft je een leidraad en stevig onderbouwd werkkader bij je visievorming, aanpak en begeleiding van je cliënt in en met de natuur. Thuiskomen in je landschap, terwijl je in dialoog gaat met je natuurlijke zelf en je verbinding met de natuur hersteld wordt.

 

De zomeropleiding wordt gegeven op een prachtige locatie, gelegen in de volle natuur, in Noord-Frankrijk (Champagne-Ardennesstreek).

 

 

 

Belang van deze opleiding

De opleiding is ingebed in een ecologisch-holistisch wereldbeeld. Bewust hiervoor kiezen is een krachtige manier om via je werk bij te dragen aan een betere wereld. De door Ann Sterckx ontwikkelde KORAAL-waaier biedt je een stevige ruggesteun om op een professionele en op een diepgaande manier met je cliënt of groep een natuurcoachingstraject uit te stippelen. Niet alleen word je cliënt er beter van, maar ook jij, als coach én tezelfdertijd het groter geheel waarvan elk en jullie samen, deel van uitmaken. Tijdens deze opleiding doorloop je eveneens een persoonlijk ontwikkelingstraject.

 

Het traject biedt inspiratie van hoe je in het leven kunt staan. Het reikt vernieuwende inzichten aan die je aanmoedigen om een wending aan jouw leven en dat van je cliënt te geven. De combinatie van ervaringsoefeningen, theoretische kaders, huiswerkgroepen en het oefenen met elkaar zorgen dat je de opleiding werkelijk doorleeft.

 

Onze opleiding biedt een antwoord op wat de mens vandaag nodig heeft om aan de complexer wordende wereld zinvol te blijven participeren: zijn natuurlijke zelf terugvinden en de verbinding met de natuur herstellen. Wat de mens nodig heeft, is tegelijk wat de wereld en het leven nodig hebben: een mens die zorg draagt voor zijn omgeving, voor het leven, voor de natuur; een mens die de aarde als existentiële thuis koestert. De opleiding geeft een antwoord op een diepe zucht van mensen om terug een thuis te hebben, in hun lichaam, in hun levensstijl, in hun lokaliteit, in hun werk, maatschappij, wereld, enzovoort.

 

Natuurcoaching zit in de lift omdat we allemaal meer verlangen naar een rustiger, ritmisch, en vooral zinvoller leven. Waar de laatste jaren mindfulness de nadruk legde op verstilling en onthaasting, kiest natuurcoaching voor de lichamelijke interactie met de omgeving. Natuurcoaching kiest voor de erkenning dat we lichamelijke, zintuiglijke wezens zijn die pas in interactie met een natuurlijk landschap onze eigen natuurlijke rust vinden.

 

Wandelcoaching en het coachen met dieren, zijn reeds gekend. Er is echter veel meer te doen. Natuurcoaching bestrijkt het volledig scala van mogelijkheden en vooral, het vertrekt niet van werkvormen maar vanuit een visie op het belang van de verhouding mens-natuur. Het belang van de verhouding mens-natuur voor identiteit en zingeving wordt in diverse stromingen wel bedacht, zoals paganisme en sjamanisme, maar worden door veel mensen ervaren als te ver verwijderd van het Westers mensbeeld. De natuurcoach brengt een reeks bestaande praktijken samen in een geïntegreerde benadering die valt onder het vakgebied van Ecopsychologie. Dit vakgebied maakt elders in de wereld opgang maar is in het Nederlandstalig gebied zo goed als onbedacht.

 

Het Ontwikkelingsinstituut zet sinds de lente 2016 in op een opleiding dat zowel qua visie, theorie, als qua methodiek stevig onderbouwd is. Omdat we hierin een pioniersrol opnemen, willen we graag met afgestudeerden een groep vormen die natuurcoaching aanbieden volgens het geschetste geïnspireerde en gefundeerde profiel. We werken graag mee om een gefundeerde en geïnspireerde variant van natuurcoaching te verspreiden, eerder dan een programma dat bestaat uit een verzameling van natuurwerkvormen.

 

 

Wat mag je verwachten?

Natuurcoaching op zich is al uniek omdat het resoluut kiest om de natuur centraal te stellen in het werken met mensen. In plaats van op stoelen te zitten, te reflecteren, te voelen en te praten, gaat de natuurcoaching met zijn cliënt in de natuur, met zijn lichamelijke zintuiglijke beleving.

 

Daarnaast zijn er nog specifieke uitgangspunten:

 

1.Wereldmodel. De natuurcoach werkt vanuit een ecologisch-holistisch wereldmodel. De vervlochtenheid, gelaagdheid en inbedding van de mens wordt als uitgangspunt genomen. Er is een groter geheel werkzaam waarbinnen een cliënt of coach zijn plek heeft. Ecologie gaat niet over alleen groen maar over de existentiële dimensie van in-de-wereld zijn. Vandaar dat het ecologisch wereldmodel op alle dimensies van het mens-zijn terug te vinden moet zijn: de verbinding met andere mensen, met de samenleving, met de mens, met het werk, met de spirituele dimensie, met hoe je je voedt, beweegt, communiceert, leidinggeeft, lesgeeft, enzovoort. Psychosociale onderwerpen worden in een innerlijk landschap en een uiterlijk landschap geplaatst zodat diepere existentiële noden via de lichamelijke beleving zichtbaar worden.

 

2.Uitgangspunt. De natuurcoach vertrekt van een inzicht in de onderliggende problematiek die cliënten niet openlijk kunnen verwoorden omdat de samenleving deze interpretatiekaders niet aanbiedt. Het is makkelijker zeggen dat je een burn-out hebt, dan te verwoorden dat je je vervreemd voelt in deze samenleving en menselijke beschaving. Natuurcoaching neemt een ecopsychologisch inzicht als uitgangspunt, nl. dat de dieperliggende problematiek bij cliënten het verlies is van hun verbinding met het natuurlijke, evenals het verlies van taal om dit tot uitdrukking te brengen. Met ‘het natuurlijke’ wordt bedoeld het eigen lichaam, je bioritme, je zintuiglijke sensitiviteit en daarnaast ook de natuur, de dierengeluiden, het groen, landschappen, lucht, licht, water, aarde. Natuurcoaching herstelt de verbinding en laat de cliënt ervaren dat in die verbinding een heelmakende dimensie schuilt voor psychosociale vragen van de verstedelijkte mens.

 

3.Repertorium van werkvormen. Hoe een coach de natuur integreert in zijn werk, kan schommelen tussen oppervlakkig (gaan wandelen met de cliënt), over symbolisch (metaforisch gebruik van de natuur), tot een diepe transformatie in de verbinding met het leven (via dieren, via schoonheid in landschappen, via lichaamservaring, ....). We hebben negen verschillende niveaus van natuurbeleving in kaart gebracht en deze vormen de kern van de professionele methodiek van de natuurcoach. Aan elk niveau zijn specifieke werkvormen en processen gekoppeld.

 

4.Persoonlijkheidsmodel. De natuurcoach werkt met zijn cliënt toe naar een persoonlijkheidsprofiel en levensstijl die wij de levensstijlactivist noemen. Deze persoon wordt gekenmerkt door een specifieke ingesteldheid: levend vanuit het natuurlijke zelf en het eigen leven inrichten volgens duurzame principes (lage voetafdruk, in verbinding met de natuur leven). Met dit profiel bekomt de cliënt een zelfsturing die hem in staat stelt veerkrachtiger te zijn in de samenleving, alsook zinvolheid en levensmissie te vinden. (Kenmerken van de levensstijlactivist, zie Sterckx & Vandamme, De gelukkige activist.)

 

5.Onderbouwing. Natuurcoaching is een discipline die we graag stevig onderbouwen in het vakgebied van Ecopsychologie en aanverwante disciplines die ook een hart voor de natuur hebben. We doen een beroep op zienswijzen en werkvormen uit deep-ecology (Arne Naess), ‘the work that reconnects’ (Joanna Macy), transition town beweging, permacultuur, biomimicry, integral ecology (Ken Wilber), ecosophie, de dialogische zelf theorie (Hubert Hermans), inspiraties uit het sjamanisme, de Jungiaanse dieptepsychologie, ecoboeddhisme, paganisme (Keltische roots), first nations antropologie, paleoethnografie, existentiefilosofie, enzovoort.

 

6.Inbedding. De opleiding is doorspekt met de methodiek en ervaring die in het Ontwikkelingsinstituut ontwikkeld is: het gebruik van NLP, het denkmodel van perfectionismecoaching en de Ontwikkelingsgerichte Benadering in de wijze van coachen (met het Vorkmodel en de Ontwikkelcirkel als werkvormen). Deze koppeling waarborgt de bredere inbedding van natuurcoaching in Ontwikkelingsgericht werken.

 

 

Het concept van de opleiding

De herontdekking van het natuurlijke en het wilde-zelf in het leven is een jarenlang proces - ook voor de coach zelf. Het doel van de opleiding is niet dit proces te begeleiden, maar het wel op gang te brengen, te structureren en te funderen. Vanuit de eigen doorleefde ontwikkelingsweg kan de coach allerlei natuurwerkvormen gaan gebruiken met zijn cliënten.

 

Deze opleiding is een specialisatie-opleiding in coaching. Je wordt verondersteld over voldoende communicatie of coachende basisvaardigheden te beschikken. Basisvaardigheden, zoals luisteren, samenvatten, structurerend doorvragen, de dans van leiden en volgen, worden verondersteld gekend.

 

Er wordt verder gebouwd op je persoonlijke ontwikkeling (de grote draken in je leven heb je reeds getemd). De weg gaat nu in de richting van verdieping, zingeving en spiritualiteit, in dit geval via je verhouding met het natuurlijke.

 

De opleiding legt het accent op de integratie van

1. Funderende kaders;

2. Je ontwikkelingspad als natuurcoach (de integratie van je eco-zelf)

3. Werkvormen. In de didactiek van de opleiding worden uitleg, oefening en natuurbeleving afgewisseld.

 

We zien natuurcoaching als een vorm van Ontwikkelingsgericht Coachen. Werkvormen worden niet alleen gebruikt voor het hanteren van aanmeldingen. Aanmeldingen worden gesitueerd in persoonlijke ontwikkeling, bekwamer worden in zelfsturing en de participatie in de ontwikkeling van grotere gehelen.

 

 

Data, prijs en begeleiding

De 9-daagse zomeropleiding, op een prachtige locatie in de volle natuur, in Frankrijk:  De opleiding kost 4550 excl. BTW, intervisie, certificatie, catering en overnachtingen inbegrepen.

 

Voor deze opleiding komt KMO-portefeuille in aanmerking. De dagen beginnen om 09:30u en kennen een wisselend dagprogramma, afhankelijk  van de lesmomenten, praktijkoefeningen, daguitstappen, vrije momenten, enz ...

Om het programma te kennen ben je welkom op een van onze kennismakingavonden.

 

Begeleiding: Ann Sterckx verbindt haar persoonlijke ziel met dit werk. Het groter geheel is voor haar de Aarde, de natuur, het Leven. Samen met haar partner Rudy Vandamme, heeft ze al menig tocht achter de rug en ervaring met ecopsychologische netwerken in de UK, transitie trainers, ecovillage design educator, enzovoort. Maar bovenal gaat het over de integriteit waarmee zij dit werk in de wereld willen zetten: gefundeerd op haar eigen diep contact met het Leven en haar (eco)psychologische bagage om van natuurcoaching een diepgaande en gelegitimeerde beroepsactiviteit te maken.

 

Opleidingsdoelen

 1. Je eigen ontwikkelingspad als coach of begeleider te voeden zodat je van binnenuit je een natuurcoach/begeleider voelt.
 2. Een coachingsgesprek leren leiden met behulp van de methodiek uit de natuurcoaching (Koraalwaaier en het Vorkmodel).
 3. Leren gebruiken van natuurwerkvormen die de cliënt helpen in het hanteren van zijn aanmelding en het voeden van zijn persoonlijke ontwikkeling.
 4. Ecopsychologische wetenschappelijke inzichten en filosofische vraagstukken leren kennen en vertalen naar een eigen visie op natuurcoaching.
 5. Materiaal ter beschikking hebben om je te vestigen als natuurcoach.
 6. Meewerken in een netwerk van natuurcoaches/begeleiders.

 

Doelgroep en voorwaarden voor deelname

 • Coaches, therapeuten, psychologen die zich als Natuurcoach willen profileren.
 • Leraren, natuurgidsen, hulpverleners, gezondheidswerkers, stafmedewerkers, ... , die hun ontwikkeling willen verbreden, richting het natuurlijke.
 • Coaches die willen werk maken van de existentiële, maatschappelijke en spirituele dimensie van hun werk.
 • Personen die de natuur meer in hun leven en werk willen integreren en/of hun verbinding met de natuur willen herstellen en deze cursus als een persoonlijk ontwikkelingstraject beschouwen. Hierbij zijn het beschikken van de basisbegeleidingsvaardigheden evenwel noodzakelijk.
 • Voor al deze doelgroepen zijn coachende/begeleidende basisvaardigheden noodzakelijk via een bewezen opleiding (bv coachopleiding van min. 60 uur) en praktijkervaring (zelfstandige praktijk of werk in begeleidingssector). Indien blijkt dat dit nog niet aanwezig is, raden wij aan een jaar te starten met NLP Practitioner (www.nlp.be). Hiermee krijg je een sterke basis om nadien je te specialiseren in Natuurcoaching. Je doet hiermee een investering in je eigen ontwikkeling, als in het verder bekwamen van je begeleidingsvaardigheden, noodzakelijk om een goede, kwaliteitsvolle en betrouwbare coach te worden.

We kiezen ervoor om een verbindend intakegesprek te houden voor inschrijving: mail naar ann@hetontwikkelingsinstituut.be

Kom je uit een heel ander vakgebied en voel je toch dat deze opleiding op je weg ligt, dan bespreken we dit eveneens tijdens een intakegesprek en gaan na of je zinvol kunt deelnemen aan het programma, met eventuele uitsluiting van een certificatie. Mail ook hiervoor naar ann@hetontwikkelingsinstituut.be.

 

Indien je niet gekend bent bij het Ontwikkelingsinstituut via vorige opleidingen, dan graag per email een antwoord op volgende vragen:

 

1.Algemene gegevens (naam, adres, geboortedatum, huidig beroep,...)

2.Vooropleidingen (voor het onderdeel coaching, gelieve een kopie van je certificaat digitaal toe te voegen).

3.Werkervaringen.

4.Op welk aspect van deze opleiding haak je aan?

5.Wat verwacht je? Wat heb je nodig om van deze opleiding een succes te maken?

 

Stuur je informatie of aanvraag naar via ann@hetontwikkelingsinstituut.be

 

Programma en Kennismaken?

Wil je graag het programma leren kennen, twijfel je nog of de opleiding iets voor jou is of heb je nog vragen, dan ben je welkom op een van onze kennismakingavonden. Gelieve je hiervoor in te schrijven (zie kalender).

 

Andere mogelijkheid: e-mailen (ann@hetontwikkelingsinstituut.be) en je vraag stellen of een intake gesprekje doen via skype met Ann Sterckx.

 

Bijkomend verplicht studiemateriaal, te bestellen bij coachingbooks.net:

Sterckx, A. (2017). Handboek Natuurcoaching. Gent:Ecologize

Sterckx, A. en Vandamme, R. (2015). Goddelijk Wild, Gent: Ecologize.

Vandamme R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Gent. Het Ontwikkelingsinstituut.